ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) ยางนา
รับข้อเสนอ : 26 กันยายน 2560 - 27 ตุลาคม 2560
ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความประสงค์สนับสนุนทุนวิจัย แบบ มุ่งเป้า (ยางนา) ที่เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานการวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพท์ ตามเป้าหมายที่ มหาวิทยาลัยกำหนด และตามกรอบทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย

แฟ้มแนบ :
1) ทุนมุ่งเป้า.pdf