เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอทุนวิจัยประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 27 กรกฎาคม 2560 - 24 สิงหาคม 2560
ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย

“ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย” เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอทุนวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

          นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th/ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมหวัง  ทองนำ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย  โทรศัพท์ 043-203177,42127 

และ นางสาวพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์  โทรศัพท์ 043-203177,42131 

แฟ้มแนบ :
1) บันทึกข้อความ-ประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ_2562_ว_1443.pdf
2) ปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการวิจัย_2562.pdf
3) ประกาศหลักเกณฑ์ฯ__1430_2560.pdf