เปิดรับข้อเสนอโครงการ UK- Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 24 กรกฎาคม 2560 - 19 กันยายน 2560
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการ UK- Thailand Joint Initiative onInfectious Diseases and Non-Communicable Diseases

โครงการ UK- Thailand Joint Initiative onInfectious Diseases and Non-Communicable Diseases  เป็นความร่วมมือระหว่าง สกว. สวทช. และ MedicalResearch Council-UK เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยในหัวข้อ Infectious Diseases  และ Non-Communicable Diseases รายละเอียดดังLink : http//www.trf.or.th/NewtonFund โดยทุนที่ร่วมสนับสนุนระหว่าง สกว. และ MRCจะสนับสนุนทุนวิจัยในหัวข้อNon-Coccunicable Diseases ในประเด็น Cardiovasculardiseases/Diabetes Mellitus/Osteoporosis/Metabolic Syndrome

                โครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจะต้องเป็นโครงการ่วมระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยจากประเทศอังกฤษซึ่งมีการร่วมวางแผนการดำเนินการร่วมกันตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการโดยมีงบประมาณดังนี้

-          งบประมาณจาก MRC สนับสนุนนักวิจัยจากประเทศอังกฤษงบประมาณรวม 4 โครงการ ไม่เกิน 1,500,000 ปอนด์

-          งบประมาณจาก สกว. สนับสนุนนักวิจัยไทยงบประมาณรวม 4 โครงการไม่เกิน 24,000,000 บาท (โครงการละไม่เกิน 6,000,000 บาทในระยะเวลา 3 ปี )

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครทุนทางเว็บไซต์ตาม Link ข้างต้น โดยมีกำหนดปิดรับ Expression ofInterests ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และปิดรับข้อเสนอโครงการ ในวันที่ 19กันยายน 2560

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สกว.โทรศัพท์ 0-2278-8254

แฟ้มแนบ :
1) ทุนuk.pdf