กิจกรรมกองทุนนิวตัน “Boosting your confidence & proficiency for hunting UK-TH Funds”
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 13 กรกฎาคม 2560 - 11 สิงหาคม 2560
ผู้ให้ทุน : หน่วยร่วมบริหารจัดการกองทุนนิวตัน

Newton Fund - people pillar) ได้แก่ Royal Society , British Academy (BA), Royal Academy of Engineering (RAEng), สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) จะจัดงานสัมมนา “Boosting your Confidence & Proficiency for Hunting UK-Thailand Funds” ในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ ของไทย ในวันที่ 79-11 สิงหาคม 2560 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้แก่ อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย (ดังเอกสารแนบ)
แฟ้มแนบ :
1) brochure_-_for_media_-_final.jpg
2) Brochure.pdf