เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2560
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 3 กรกฎาคม 2560 - 17 กรกฎาคม 2560
ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย

เรียน นักวิจัย

          มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับประกาศให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และเพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัยจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับสมัครข้อเสนอโครงการฯโดยกำหนดรับข้อเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 – 17 กรกฎาคม 2560ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้าย

 

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณประพันธ์ พันตาเอก โทรภายใน 44829หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 043-203177 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-5452277 e-mail: phantaek@gmail.com,praphanph@kku.ac.th

แฟ้มแนบ :
1) 23062017154845.pdf
2) ใบสมัคร_ทุนสนับสนุน_คปก_60.docx
3) ประกาศคปก.60.pdf