เปิดรับสมัครทุน พวอ. รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 ทุน
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 2 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560
ผู้ให้ทุน : พวอ.

  ท่านอาจารย์/นักวิจัยผู้สนใจ

โครงการ พวอ. ได้เปิดรับสมัครทุน พวอ.รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 ทุน ตามรายละเอียดด้านล่าง ผู้สนใจสมัครทุนพวอ. สามารถดูรายละเอียด เกณฑ์การสมัครและกำหนดการสมัครได้ที่ประกาศรับสมัครทุนที่แนบมานี้

 

1. ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย พวอ.ป.โท-ป.เอก รอบ 2/60

2. ประกาศรับสมัครทุน IRF รอบ 2/60

3. ประกาศรับสมัครทุน SuRF รอบ 2/60

 

1. ทุนผู้ช่วยวิจัย พวอ. ป.โท-ป.เอก (ยืนยันการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา 1 มิ.ย. – 11มิ.ย. 60)

ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก โดยมีโจทย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือเพื่อแก้ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมเป็นหัวข้อในการศึกษาวิจัย ซึ่งมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรม  อาจารย์ที่ปรึกษาส่งข้อมูลคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาและยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาในระบบออนไลน์ วันที่ 1 มิ.ย. – 11 มิ.ย. 60 โดย

ป.เอก ดำเนินการที่  http://rriphd.trf.or.th            ป.โท  ดำเนินการที่  http://rrimsd.trf.or.th

 

2. ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF (เปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 มิ.ย. 60 – 30มิ.ย. 60)

IRF เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่(postmaster-postdoc)สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรมและประยุกต์งานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมโดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสจากภาครัฐเป็นพี่เลี้ยงซึ่งให้การสนับสนุนในส่วนของค่าตอบแทนนักวิจัยพี่เลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและค่าตอบแทนนักวิจัย โดย

            - นักวิจัยระดับปริญญาโท ได้ค่าตอบแทน 25,000บาท/เดือน

            - นักวิจัยระดับปริญญาเอก ได้ค่าตอบแทน 45,000บาท/เดือน

ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมต้องร่วมทุนไม่ต่ำกว่า 50% ของงบประมาณในแต่ละทุน

3. ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม-SuRF (เปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 มิ.ย. 60 – 30มิ.ย. 60)

SuRF เป็นทุนวิจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมการยกระดับงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (Translational research) และการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศโดยเน้นประเด็นปัญหา ความต้องการหรือโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง สกว.กับภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ งบประมาณทุนละไม่เกิน 10 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีซึ่งภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ต้องร่วมทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ของทุนวิจัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย และค่าตอบแทนนักวิจัย เป็นต้น

 

ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือพบปัญหาในการสมัคร สามารถสอบถามมาได้ที่อีเมล์ trfrri@trf.or.th

หรือโทร 0-2278-8200 ต่อ83698351- 83538380 - 8382
แฟ้มแนบ :
1) ประกาศIRF_2-60.pdf
2) ประกาศการทุน_SuRF_2-60.pdf
3) ประกาศรับสมัคร_ป.โท-ป.เอก_2-60._ver1.pdf