ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2560 (JPO/IPR 2017) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
รับข้อเสนอ : 11 พฤษภาคม 2560 - 29 กันยายน 2560
ผู้ให้ทุน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2560 (JPO/IPR 2017) ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

                กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับแจ้งจากThe Overseas Human Resource and Industry Development Association (HIDA) ว่าสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น(Japan Patent Office: JPO) กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560(JPO/IPR 2017) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO)เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและได้ขอความอนุเคราะห์กรมทรัพย์สินทางปัญญาประชาสัมพันธ์รับสมัครและพิจารณาจัดลำดับผู้สมัคร (Priority List) เพื่อให้คณะกรรมการของ HIDA และJPO พิจารณาต่อไปดังมีหลักสูตรเปิดรับสมัคร 5 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

1.หลักสูตร “JPO/IPR Training Course for IP Trainer” กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 – 27 มิถุนายน 2560

กำหนดส่งใบสมัครให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในวันที่5 พฤษภาคม 2560

 

2. หลักสูตร “JPO/IPR Training Course for IP Protection Lawyers” กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560กำหนดส่งใบสมัครให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

3. หลักสูตร “JPO/IPR Training CourseforPractitioners Specializing in Patents” กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 7 กันยายน2560 กำหนดส่งใบสมัครให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560

4. หลักสูตร “JPO/IPR Training Course for Practitioners Specializing in trademarks” กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2560 กำหนดส่งใบสมัครให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในวันที่29 กันยายน 2560

5.หลักสูตร “JPO/IPR Training Courseon ManagingIP”กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 11 – 20 ธันวาคม 2560กำหนดส่งใบสมัครให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในวันที่ 29 กันยายน 2560

 

สามารถอ่านรายละเอียดและการยื่นใบสมัครได้ที่เอกสารแนบท้าย

แฟ้มแนบ :
1) 01.pdf
2) 02.pdf