ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 5/2560
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 28 เมษายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เรียนคณาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา

 

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ให้การสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ  การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรมนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่5/2560 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนหรือสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสเข้าร่วมและมีประสบการณ์ในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณสถาบันหรือหน่วยงานในต่างประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ทั้งนี้จะพิจารณาให้ทุนแก่ผู้ที่จะเดินทางไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2560สำหรับผู้สนใจโปรดจัดส่งแบบรับทุนพร้อมเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ระบุไว้ในประกาศข้างต้น ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤติกา แดงรัตน์ กองบริหารงานวิจัย โทร.42128, 043-203177 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กองบริหารงานวิจัย https://goo.gl/UQVSvA

แฟ้มแนบ :
1) ปชส5-60_(1).pdf