จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพาราปีงบประมาณ 2561
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 21 เมษายน 2560 - 15 พฤษภาคม 2560
ผู้ให้ทุน : การยางแห่งประเทศไทย

จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพาราปีงบประมาณ2561

                จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพาราปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้นักวิจัย ได้เสนองานวิจัยตามแบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัยทางด้านการผลิต การวิจัยเศรษฐกิจ การวิจัยอุตสาหกรรม ด้านยางพาราตามความเชี่ยวชาญโดยลักษณะของงานวิจัยดังกล่าวต้องสอดคล้องตามยุทธศาสตร์องค์กรของการยางแห่งประเทศไทยมาที่กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง อีเมล์ researchraot@gmail.com ภายในวันที่  15 พฤษภาคม 2560โดยจะประกาศรายชื่อข้อเสนองานวิจัยบนเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย www.raot.cot.h ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560และนำข้อเสนองานวิจัยดังกล่าวเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณางานวิจัย ระหว่างวันที่25 – 26 พฤษภาคม 2560 โดยให้ผู้รับผิดชอบข้อเสนองานวิจัยนำเสนอด้วยตนเอง ณห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (บางเขน) เริ่มเวลา 19.00 น.

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทย

โทร. 02-5791576 ต่อ 310

อีเมล์ researchraot@gmail.com
แฟ้มแนบ :
1) แบบเสนอโครงการวิจัย_กนผ._2.doc
2) รายละเอียดงบประมาณ_กนผ._2-1.doc
3) รายละเอียดงบประมาณ_กนผ._2-2.doc
4) สรุปโครงการ_กิจกรรม.xlsx
5) หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ_กนผ_1-1.docx