ทุนเพื่อการศึกษาต่อในออสเตรเรีย
รับข้อเสนอ : 21 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560
ผู้ให้ทุน : Australian Government

เปิดรับสมัครการให้ทุน เม.ย. - 30 มิ.ย. 60 (เพื่อไปศึกษาต่อใน พ.ศ. 2561)

- ทุนปริญยาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)

- ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)

- ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)

- ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

แฟ้มแนบ :
1) 20170421091520.jpg