ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีสิทธิขอรับทุนวิจัย ประจำปี 2560
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 8 มีนาคม 2560 - 30 เมษายน 2560
ผู้ให้ทุน : สวทช

โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท.ประจำปี 2560

ตามที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ได้จัดทำโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐให้ทำงานวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่โดยจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

                ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯสวทช. ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯที่สังกัดหน่วยงานของท่านที่มีสิทธิขอรับทุนนักวิจัยใหม่ วท.ประจำปี 2560ดังมีรายชื่อตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยผู้ประสงค์ขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการและข้อกำหนดของโครงการได้ที่ http://stscholar.nstda.or.th  และจัดทำข้อเสนอโครงการ งบประมาณไม่เกิน 250,000บาทระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี ส่งมายังฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560หากโครงการผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนวิจัย หน่วยงานจะต้องจัดทำสัญญาการรับทุนวิจัยและติดตามดูแลให้ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งให้นักเรียนทุนทราบ

แฟ้มแนบ :
1) โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่_วท_ประจำปี60.pdf