การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry – Academia Partnership Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 19 ธันวาคม 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry – Academia Partnership Programme  ภายใต้โครงการ  Newton  Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

                ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย โครงการ Industry – Academia Partnership Programme  ภายใต้โครงการ  Newton  Fund  ร่วมกับ Royal Academy of Engineering (RAEng) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทย และสถาบันอุดมศึกษาไทย ในการพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ผ่านการสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย และความเชี่ยวชาญของนักวิจัย/องค์กร/ภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการมีงานทำของบัณฑิต และการพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

                การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัย Industry – Academia Partnership Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนเชิญสถาบันอุดมศึกษา และนักวิจัยที่มีความสนใจในโครงการ ส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการไปยัง  Royal  Academy of Engineering เพื่อประกอบการพิจารณาโดยตรงต่อไป โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/QbP9zA

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา โทรศัพท์ 02-6105299

 

แฟ้มแนบ :
1) nf.jpg
2) สกว.jpg