ขอเชิญยื่นใบสมัครรับทุนสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนาสถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 30 กันยายน 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ขอเชิญยื่นใบสมัครรับทุนสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนาสถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอเชิญบุคคลและองค์กรที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรง (Direct  Aid Program - DAP) ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2559 

ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ของรัฐบาลไทย และกรอบยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือและนโยบายของทุนสนับสนุนโดยตรงของรัฐบาลออสเตรเลีย ทุนสนับสนุนโดยตรงสำหรับประเทศไทยประจำปี 2559-2560 จะให้ความสำคัญแก่โครงการในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

-          การพัฒนาด้านสาธารณสุข

-          การสนับสนุนโรงเรียน/การศึกษา

-          การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับเล็ก

-          การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการพัฒนาบทบาทสตรี

-          การส่งเสริมให้ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆอย่างเท่าเทียม

-          การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพแก่องค์กร และส่งเสริมการพัฒนาในชนบท

-          การตอบสนองในการบรรเทาภัยพิบัติ

-          การรักษาสิ่งแวดล้อม

-          การเสริมสร้างศักยภาพในด้านการปกครอง การกระจายอำนาจ และสิทธิมนุษยชน

โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนในวงเงินประมาณ 100,000 - 750,000 บาท  ทั้งนี้ โครงการจะต้องดำเนินการและทำการรายงานสรุปผลให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 โครงการอาจได้รับการพิจารณาขยายกรอบเวลาสิ้นสุดตามเหตุผลอันสมควร โดยคณะกรรมการสามารถพิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนภายใต้กรอบเวลาสองปี โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป

การสมัครขอรับทุนสนับสนุนโดยตรงนี้จะต้องสอดคล้องกับเอกสาร ‘แนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรงประจำปี 2559-2560’ การส่งใบสมัครจะต้องส่งแบบระบบออนไลน์เท่านั้น สมัครได้ที่https://dap.smartygrants.com.au/BNK2016-17

แฟ้มแนบ :
1) ทุนสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนา.pdf