ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2559 The JPO/IPR Training Program 2016
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 11 พฤศจิกายน 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

                 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2559 ซึ่งสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office : JPO) และ The Overseas Human Resource and Industry Development Association (HIDA) กำหนดจัดหลักสูตรการฝึกอบรมขึ้นจำนวน 10 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา 7 หลักสูตร และหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอก 5 หลักสูตร