The Division of Research Administration

รหารือเตรียมความพร้อมและติดตามนโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าว :  5 กันยายน 2560
ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมหารือเตรียมความพร้อมและติดตามนโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายวิจัยโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ศุภชัย  ปทุมนากุลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ธิดารัตน์  บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชฎา  ตั้งวงไชยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมทั้ง นายสมหวังทองนำรักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยพร้อมคณะ  ต้อนรับผู้เข้าร่วมหารือเตรียมความพร้อมและติดตามนโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.30 – 15.00 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัยอาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 การประชุมร่วมหาคือเตรียมความพร้อมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 20 ท่าน จากกลุ่มความร่วมมือจากภาครัฐ และมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหาแนวร่วมนโยบาย และความร่วมมือเพื่อนำเสนอต่อทีมคณะรัฐมนตรีในวันที่14 กันยายน 2560 นี้