The Division of Research Administration

ฝ่ายวิจัยประชาสัมพันธ์การชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าว :  31 สิงหาคม 2560
ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร HS. 05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายวิจัยได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้รับเกียรติการบรรยายหัวข้อดังกล่าว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ผู้ช่วยฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรยายเพื่อให้นักวิจัยที่มีความประสงค์ยื่นขอรับการสนับสนุน จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยและงบประมาณที่สอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร HS. 05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายวิจัยได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562  ได้รับเกียรติการบรรยายหัวข้อดังกล่าว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชฎา  ตั้งวงค์ไชย ผู้ช่วยฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรยายเพื่อให้นักวิจัยที่มีความประสงค์ยื่นขอรับการสนับสนุน จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยและงบประมาณที่สอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงบประมาณกำหนดมากยิ่งขึ้น

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนกว่า 150 คน ทั้งนี้มาจากสายอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนข้อซักถาม ซึ่งฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมนี้จะสามารถต่อยอดให้กับผู้ที่สนใจจะยื่นข้อเสนองานวิจัยให้ตรงตามยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประด็นท้าทายทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างบุคลากร พัฒนาระบบนิเวศและเครือข่ายการวิจัยและนัวตกรรมที่เข้มแข็ง