The Division of Research Administration

ร่วมต้อนรับ หน่วยงานร่วมบริหารจัดการกองทุนนิวตัน เพื่อรับฟังหัวข้อที่กองทุนมาให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ทุน Boosting your confidence & proficiency for hunting UK-TH Funds

ข่าว :  11 สิงหาคม 2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัย นำโดย ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ หน่วยงานร่วมบริหารจัดการกองทุนนิวตัน เพื่อรับฟังหัวข้อที่กองทุนมาให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ทุน Boosting your confidence & proficiency for hunting UK-TH Funds ณ เพื่อร่วมรับฟังแนวทางในการขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าเชิงพาณิชย์
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัย นำโดย ศาสตราจารย์ศุภชัย  ปทุมนากุล พร้อมคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชฎา  ตั้งวงค์ไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนยี และ นายสมหวัง   ทองนำ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ หน่วยงานร่วมบริหารจัดการกองทุนนิวตัน เพื่อรับฟังหัวข้อที่กองทุนมาให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ทุน Boosting your confidence & proficiency for hunting UK-TH Funds ณ เพื่อร่วมรับฟังแนวทางในการขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าเชิงพาณิชย์

           คณะผู้แทนหน่วยร่วมบริหารจัดการกองทุนนิวตัน คือ Royal Society, British Academy, Royal Academy of Engineering, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทั้งนี้ได้ร่วมหารือเพื่อเพิ่มช่องทางและเพื่อให้มีผู้ที่สนใจทุนมากขึ้นเนื่องจากยังมีขอบเขตของผู้ที่ให้ความสนใจอยู่ในระดับที่น้อย ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยได้ตอบรับในส่วนนี้ว่าจะร่วมสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจ และมีความสามารถที่จะขอและพัฒนาทุนให้มากยิ่งขึ้นต่อไป