The Division of Research Administration

การประสานความร่วมมือด้านงานวิจัยทางการทหาร กับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

ข่าว :  11 กรกฎาคม 2560
ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย ได้ร่วมกำหนดนโยบายการวิจัยและการพัฒนาการทางทหารของกองทัพบก ณ ห้องประชุม กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยกองบริหารงานวิจัย ได้ร่วมกำหนดนโยบายการวิจัยและการพัฒนาการทางทหารของกองทัพบกณ ห้องประชุม กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบกโดยร่วมหารือด้านงานวิจัยที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบกให้มีความพร้อมและทันสมัยบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งแก้ไขปัญหาและเพิ่มศักยภาพให้หน่วยต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งฝ่ายวิจัย นำโดย ศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและรักษาการผู้อำนวยการ นายสมหวัง ทองนำ เป็นผู้ให้การต้อนรับและร่วมหารือในครั้งนี้ ซึ่งการประชุม สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักด้านการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ของกองทัพบกได้นำคณะผู้แทนของกองทัพบกเข้าประสานแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการทางทหารร่วมกับกองทัพบก