The Division of Research Administration

“เปิดโลกมหาวิทยาลัยสู่เครื่องมือวิจัยระดับนานาชาติ” (Research Instrument Expo 2017

ข่าว :  11 กรกฎาคม 2560
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเครื่องมือวิจัยขั้นสูง ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงบริษัทชั้นนำทางเทคโนโลยีเครื่องมือวิจัย

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรศ. ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ให้เกียรติ เป็นประธานในการกล่าวเปิดและตัดริบบิ้นกิจกรรมครั้งนี้ และ ผศ. ดร.รัชฎา ตั้งวงค์ไชยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงานและ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม คือ  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์  รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี  รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และ รศ.ดร.พีรสิทธิ์  คำนวณศิลป์กรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ ตัวแทนผู้บริหาร จาก บริษัท SCGจำกัด(มหาชน)