The Division of Research Administration

โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว :  11 กรกฎาคม 2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในครั้ง นี้ จัดขึ้น ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทฃ จังหวัดขอนแก่น

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง  ในครั้ง นี้ จัดขึ้น ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณโรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทฃ จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านการวิจัยให้สามารถสร้างและพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งพัฒนานักวิจัยใหม่ นักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง ให้บุคลากรมีศักยภาพ ประสบการณ์และเพิ่มขีดความสามารถและดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้มาบรรยายในหัวข้อ “วิจัย เพื่อใช้จริง ”แก่ผู้เข้าร่วมได้รับฟังอีกด้วย

        กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ ศุภชัย ปทุมนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวเปิดงานและ รองศาสตราจารย์วิชัย  อึงพินิจพงศ์เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้มีนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 100ท่าน และมีผลงานวิชาการกว่า 77 ผลงาน และแบ่งเป็นภาคบรรยาย 30 ผลงาน และประเภทโปสเตอร์จำนวน 47 ผลงาน ทั้งนี้กิจกรรมได้จัดขึ้น เพื่อ

1.เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. เพื่อติดตามการดำเนินโครงการวิจัยสำหรับผู้ที่ได้รับทุนตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งทุนอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น ๆ ที่ได้รับจากฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น