The Division of Research Administration

“การพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”

ข่าว :  21 เมษายน 2560
พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการพัฒนา บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้ให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชฎา  ตั้งวงค์ไชย ให้เกียรติในการกล่าวเปิดงาน

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยาการผู้มากประสบการณ์ที่มาบรรยายในหัวข้อ“เทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” โดยศาสตราจารย์สุวิไล  เปรมศรีรัตน์มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.มิรินดา บูรรุ่งโรจน์ กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมจากหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น คณาจารย์ นักศึกษา พระภิกษุ ถือได้ว่ากิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง