The Division of Research Administration

นวัตกรรมกายภาพบำบัด การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบองค์รวม

ข่าว :  20 มีนาคม 2560
การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ด้วยรูปแบบการออกกำลังกายเป็นกลุ่มที่เปรียบเสมือนตำรับยาที่มีหลายขนาน รวมทั้งการออกกำลังกายรายบุคคลซึ่งเปรียบเสมือนเป็นยาเฉพาะรายที่นักกายภาพบำบัดควรให้บริการแก่ประชาชน ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีให้ การออกกำลังกายเป็นยา

นวัตกรรมกายภาพบำบัดการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบองค์รวม

การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วยรูปแบบการออกกำลังกายเป็นกลุ่มที่เปรียบเสมือนตำรับยาที่มีหลายขนานรวมทั้งการออกกำลังกายรายบุคคลซึ่งเปรียบเสมือนเป็นยาเฉพาะรายที่นักกายภาพบำบัดควรให้บริการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีให้ การออกกำลังกายเป็นยาจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายที่หลากหลายมีงานวิจัยรองรับผ่านการสังเคราะห์และทดลองใช้  ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เอกสารแนบท้าย