The Division of Research Administration

ฝ่ายวิจัยนำทีมผู้บริหารมอบกระเช้าปีใหม่แก่ท่านอธิการบดี

ข่าว : จินตนา มูลตรี  10 มกราคม 2560
ช่วงบ่ายวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 คณะผู้บริหารนำทีมโดยฝ่ายวิจัย เข้ามอบกระเข้าแก่ท่านอธิการบดี
ช่วงบ่ายวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 คณะผู้บริหารนำทีมโดยฝ่ายวิจัย กองบริหารงานวิจัย  ร่วมกันสวัสดีปีใหม่แก่ท่านอธิการบดี นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล รองฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ นายสมหวัง  ทองนำ  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และทีมบุคลากรฝ่ายวิจัยและกองบริหารงานวิจัย ได้เข้ามอบกระเช้าขอพรปีใหม่ในวาระขึ้นปีใหม่ ประจำปี พุทธศักราช 2560 จาก รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและได้รับพรปีใหม่จากอธิการ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการทำงานต่อไปในปี 2560