ร่วมส่ง Abstract เรื่องInternational Research Conference on “Conversation and Development”
วัน/เดือน/ปี : 12 ตุลาคม 2560 - 25 ตุลาคม 2560
หน่วยงาน : กองวิเทศสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา ร่วมส่ง Abstract ไม่เกิน 400คำ โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษ  เรื่องInternationalResearch Conference on “Conversation and Development”  แล้วส่งมายัง e-mail sackdanouvongk@gmail.com

ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560

แฟ้มแนบ :
1) ประชาสัมพันธ์_กองวิเทศ.pdf