ขอเชิญชวนร่วมงาน ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2
ปิดแล้ว : 5 กันยายน 2560 - 20 กันยายน 2560
หน่วยงาน : ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

“ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2ภายใต้แนวคิด “วิจัยขายได้ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ อาคารไปรษณีย์กลางและศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (TCDC) บางรัก กรุงเทพฯ โดยภายในงานเป็นการนำเสนองานวิจัย และนวัตกรรม ที่เป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศตามนโยบาย “Thailand 4.0” ของรัฐบาลปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เร่งให้เกิดการขยายผลและนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์เชิงชุมชน/สังคม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศ  และเพื่อผลักดันให้เกิดกลไกและกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมโยงในรูปแบบต่างๆ ระหว่างนักวิจัย เจ้าของผลงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้ใช้เป็นสำคัญ

,519,517 โทรสาร02-579-0109,02-579-0455
แฟ้มแนบ :
1) 23-24_กย_Page_1.jpg
2) 23-24_กย_Page_2.jpg