โครงการศึกษาครอบครัวไทยแบบบูรณาการตามวงกรชีวิตครอบครัว เรียนเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมเสวนาวิชาการ “ครอบครัวไทย ยุค 4.0 ข้อค้นพบจากการศึกษาเบื้องต้น”
ปิดแล้ว : 30 สิงหาคม 2560 - 23 กันยายน 2560
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนเชิญท่านผู้สนใจร่วมเสวนาวิชาการ “ครอบครัวไทย ยุค 4.0 ข้อค้นพบจากการศึกษาเบื้องต้น”

                ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้สนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาครอบครัวไทยแบบบูรณาการตามวงจรชีวิตครอบครัว”คณะผู้วิจัยใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมเสวนาวิชาการรับฟังการเสนอผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้ข้อเสนอแนะการวิจันในอนาคตการประชุมจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ราชเทวี รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

หรือติดต่อสอบถามผู้ประสานงานได้ที่นางสาวปณีตา เสือแก้ว

โทรศัพท์091-8746944 อีเมล์ peach_spg@hotmail.com

แฟ้มแนบ :
1) โครงการศึกษาครอบครัวไทยแบบบูรณาการ.pdf