คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
วัน/เดือน/ปี : 30 สิงหาคม 2560 - 30 กันยายน 2560
หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

                ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 BusinessAdministration National and International Conference: Banic 2017 Research forBusiness Innovation and Advancement ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปโดยมีรูปแบบการประชุมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์การจัดนิทรรศการและการเสวนาทางวิชาการทั้งนี้ผู้สนใจ สามารถส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอได้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560และสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนแบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bba.ubru.ac.th/banic2017/index.phpหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.วลัยพร สุขปลั่ง081-5931844 , อาจารย์อดุลยเดช ตันแก้ว 089-1893322 และนางสาวธัชสินี กำแมด080-4664424

แฟ้มแนบ :
1) ม_อุบล.jpg
2) ม_อุบล-01.pdf