มูลนิธิโทเร เรียนเชิญท่าน ร่วมเสนอชื่อบุคล คณะ บุคคล หรือหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560
ปิดแล้ว : 30 สิงหาคม 2560 - 8 กันยายน 2560
หน่วยงาน : มูลนิธี โทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

มูลนิธิโทเร เรียนเชิญท่าน ร่วมเสนอชื่อบุคล คณะ บุคคลหรือหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปี2560 ตามแบบฟอร์มแนบท้าย หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก www.ttsf.or.th แล้วส่งแบบลับเฉพาะภายในวันที่ 8 กันยายน 2560มายัง yod@biotec.or.th หรือส่งทางไปรณณีย์ไปยัง

ศาสตราจารย์ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์

ประธานคณะกรรมการรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเรประเทศไทย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แฟ้มแนบ :
1) เสนอชื่อวิทยาศาสตร์.jpg
2) เสนอชื่อบุคคลttsf.pdf