ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย –จีน ครั้งที่ 6 (The Sixth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปิดแล้ว : 24 กรกฎาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU)

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย–จีน ครั้งที่ 6

(The Sixth Thai – Chinese StrategicResearch Seminar) ณประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (HuaqiaoUniversity, HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย– จีน กำหนดจัด “การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ ไทย – จีน ครั้งที่ 6” (TheSixth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และประเทศไทย 4.0: สู่ความมั่นคง มั่งคั่งรวม หรือ “The Beltand Road” and “Thailand 4.0”: Towards Common Prosperity ระหว่างวันที่7-11 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ไทย – จีน ภายใต้ขอบข่ายหัวข้อที่กำหนดซึ่งถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการวิจัยยุทธศาสตร์เกี่ยวกับไทย – จีนและนำผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกันรวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องของไทยและจีน

        การสัมมนาฯประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย เป็นเวลา 2 วันทัศนศึกษา 1 วัน ซึ่งการสัมมนาวิชาการประกอบด้วย 6 หัวข้อดังนี้

1. ความร่วมมือทางการทูต ความมั่นคง และการป้องกัน

(Diplomacy, Security and DefenseCooperation)

2. การลงทุน การค้า การเงินและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(Investment, Trade, Finance andE-commerce)

3. การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการศึกษา

(Tourism, Culture and Education)

4. การคมนาคม พลังงาน เกษตรกรรมและความร่วมมือทางเทคโนโลยี

(Transportation, Energy, Agriculture,and Technology Cooperation)

5.สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยและอุตสาหกรรมหลัก

(Thailand’s Macroeconomic Situation andKey industries)

6. ชาวจีนโพ้นทะเลในความสัมพันธ์จีน – ไทย

(Ethnic Chinese in Chinese – Thai Relations)

         ทั้งนี้เชิญชวนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยจะปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองนโยบายและแผนการวิจัย โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 306 โทรสาร 02-579-0194www.vijaichina.com

แฟ้มแนบ :
1) ไทย_จีน-1.pdf