ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3
ปิดแล้ว : 13 กรกฎาคม 2560 - 10 สิงหาคม 2560
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพรุ่นที่ 3 ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมและ นำเทคนิคการสื่อสาร รวมถึงการใช้สื่อมาใช้ในการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อให้การนำเสนอผลงานน่าสนใจรายละเอียดตามสิ่งที่สิ่งมาด้วย หรือสามารถดูรายละเอียด และ Download ใบสมัครได้ที่www.arda.or.th  หรือสมัครผ่านระบบ http://pdms.arda.or.th

                ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม คนละ 4,800 บาทโดยสามารถส่งแบบฟอร์มการสมัครฝึกอบรมและหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนมายังสำนักงานทางโทรสาร02-5797435 ต่อ 3610 หรือส่งมาที่ e-mail: training.arda@gmail.com  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย

โทร.02-5797435 ต่อ 3616 (เกษรา)

โทรสาร02-5797435 ต่อ 3610

e-mail: training.arda@gmail.com 

แฟ้มแนบ :
1) โครงการฝึกอบรมจาก_สกว.pdf