ประกาศรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และ รางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award
ปิดแล้ว : 1 กรกฎาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560
หน่วยงาน : สกว

 

 

                ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติSCOPUS) ได้ร่วมกันสนับสนุนรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 2018 TRF-OHEC-ScopusResearcher Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่(MRG) หรือ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) )และนักวิจัยรุ่นกลาง (ผู้รับทุนพัฒนานักวิจัย ZRSA)ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุน สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เพื่อเป็นกำลังใจให้นักวิจัยพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยผู้รับทุน

                นอกจากนี้ สกว.ยังได้จัดให้มีรางวัล  2018 TRF-OHEC-ScopusInnovativeResearcher Award  ขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลางที่สร้างนวัตกรรมจากผลงานที่วิจัยที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมใน Thailand 4.0 ดังรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครในเอกสารแนบโดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลและมอบโล่เกียรติยศในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่พบ เวทีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17 ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณโรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้การเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมเข้าคัดเลือกรางวัลดังกล่าวมายังฝ่ายวิชาการ สกว.ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 และส่งเอกสารตามเว็บไซต์http://asia.elsevier.com/elsevierdnn/TRFOHECScopusAwards2018/tabid/3123/Default.aspx

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สกว.

โทรศัพท์ 02-2788253 อีเมล์ chonnapa@trf.or.th
แฟ้มแนบ :
1) สกว.pdf