เชิญประชุมเรื่องการกำกับติดตามสัญญาทุนวิจัยทุนภายในและทุนภายนอก บริการวิชาการ และการเบิกจ่าย
ปิดแล้ว : 29 มิถุนายน 2560 - 3 กรกฎาคม 2560
หน่วยงาน : งานบริหารโครงการและทุนวิจัย กองบริหารงานวิจัย

เรียน นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการวิจัยใหม่ ทั้งทุนภายในและทุนภายนอก และบริการวิชาการ รวมทั้งการกำกับติดตามสัญญาทุนวิจัย และบริการวิชาการ ประกอบกับข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้าตรวจระบบ/ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2560 นั้น

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟัง ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.30 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ งานบริหารโครงการและทุนวิจัย

หมายเลขติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 043-203177 ภายใน 4213


แบบลงทะเบียนเข้าร่วม