โครงการฝึกอบรม ”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
ปิดแล้ว : 25 พฤษภาคม 2560 - 12 มิถุนายน 2560
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีษะเกษ

โครงการฝึกอบรม ”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)รุ่นที่5

                สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่)  รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 ณห้องประชุมชั้น 2 ศรีพฤทธาลัยราชภัฎสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้และเพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการองค์กรการวิจัยต่าง ๆ ให้เข้มแข็งและยุ่งยืนต่อไป

                บุคลากรที่เป็นข้าราชการพนักงาน และบุคลากรของรัฐ สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ และกรุณาส่งแบบตอบกลับมายังกลุ่มงานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  ภายในวันที่12 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจันจิรา ใจแก้วผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 091-0132310 e-mail: junjira2mu@hotmail.com

แฟ้มแนบ :
1) นักวิจัยรุ่นที่_5.jpg
2) scan_0001.pdf