ผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก รุ่นที่ 20
ปิดแล้ว : 23 พฤษภาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก รุ่นที่ 20

     ตามที่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก เพื่อรับทุน คปก รุ่นที่ 20 

     บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คปก.เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีกาจารย์ผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 101 คน และมีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับทุนจำนวน 5 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

     

แฟ้มแนบ :
1) แจ้งผลโครงการให้ทุนปริญญาเอกกาญนาภิเษก_คปก_รุ่นที่_20-01.pdf