เรียนเชิญประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย
ปิดแล้ว : 23 พฤษภาคม 2560 - 5 มิถุนายน 2560
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เรียนเชิญประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย

                มหาวิทยาลัยคริสเตียนร่วมกับมหาวิทาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม และ วิทยาลัยวทองสุขมีกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์4.0” ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 ณห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และวิธีปฏิบัติในการทำวิจัยสร้างสรรค์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

                ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการในภาคบรรยาย(Oral Presentation โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายนพ.ศ.2560) และส่งแบบตอบรับไปที่ฝ่ายวิจัยและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยคริสเตียนหมายเลขโทรศัพท์ 034-38855 ต่อ 1191 หรือ 1192 โทรสาร 034274500 หรืออีเมล์ crcitm2017@christian.ac.th

แฟ้มแนบ :
1) มหาวิทยาลัยคริสเตียน01.pdf