การฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 3”
ปิดแล้ว : 11 พฤษภาคม 2560 - 23 กรกฎาคม 2560
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานวิจัยรุ่นที่ 3”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จึงได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 3 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการบริหารงานวิจัย การอบรมระหว่างวันที่ 24-27, 31 กรกฎาคม 2560และวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯการศึกษาดูงานในประเทศ ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560และการนำเสนอแผนพัฒนางานวิจัย วันที่ 2 สิงหาคม 2560

                ทั้งนี้มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมคนละ 28,000 บาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัด กรุณาส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ติดต่อผู้ประสานงานที่สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย

 โทร 02-579-7435 ต่อ 3611 (จิราภรณ์)

โทรสาร02579-7435 ต่อ 3610 e-mail: jiraporn@arda.or.th

แฟ้มแนบ :
1) นักบริหารงานวิจัย_รุ่นที่_3.pdf
2) เนื้อหา01.pdf