ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบล็อกจรรยาบรรณ KKU Ethics มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัน/เดือน/ปี : 9 พฤษภาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ งานจรรยาบรรณ

ด้วยคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.)ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างจรรยาบรรณและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณตลอดรวมถึงหลักคุณธรรม และจริยธรรม

                ท่านสามารถสืบค้นหลักจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยได้ที่ https://hr.kku.ac.th/app/แล้วเลือกหัวข้อเรื่องควรรู้และเลือกหัวข้อจรรยาบรรณ และสืบค้นที่อยู่ของเพจ KKU Ethic ได้ที่ https://www.facebook.com/ เลือกค้นหา KKUEthics