ระบบฐานข้อมูลโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation : NEC) ปีงบประมาณ 2560
ปิดแล้ว : 8 พฤษภาคม 2560 - 17 พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ระบบฐานข้อมูลโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”(NewEntrepreneurs Creation : NEC) ปีงบประมาณ 2560

                กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการใช้งาน “ระบบฐานข้อมูลโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”(NewEntrepreneurs Creation : NEC) ปีงบประมาณ 2560ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4,5,6 และ 7และหน่วยร่วมดำเนินการในพื้นที่ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 –16.30 น. ณ ห้องประชุมขอนแก่น ชั้น 3 ตึกอำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้การใช้งานระบบเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ ทำให้ปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็วสามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่SME 4.0  จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ที่สนใจเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม ตามเอกสารแนบท้าย

ติดต่อประสานงาน

ส่วนพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

โทรศัพท์043-393.5312 ต่อ 421

โทรสาร043-393556

e-mail:http://ipc5.dip.go.th

 

แฟ้มแนบ :
1) NEC.pdf