โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
ปิดแล้ว : 2 พฤษภาคม 2560 - 5 พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้อนุมัติให้คณะครุศาสตร์และสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา จำปาเหลือง เป็นผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรมซึ่งมีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)รุ่นที่ 6  ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีกลุ่มเปล้าหมายที่เข้าอบรม ได้แก่ บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยมีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยร่วมกันและเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

                ในการนี้คณะครุศาสตร์ และสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีได้พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัยของหน่วยงานจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านจัดส่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและมีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยเข้ารับการฝึกอบรมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดการสมัครตามเอกสารดังแนบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30เมษายน 2560 โดยผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจะแข้งให้ทราบทางเว็บไซต์ http://edu.pbru.ac.thภายในวันที่ 5พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ คุณจุฑารัตน์ ทองพูล  e-mail: jutarant9195@hotmail.com  โทรศัพท์ 086-7528094 หรือคุณอัศวิน ไชยภูมิสกุล e-mail:netcenter_win@hotmail.com  โทรศัพท์ 080-5539777 เป็นผู้ประสานงานในการรับสมัครกรุณาจัดส่งผลงานมาในรูปแบบไฟล์ PDF

แฟ้มแนบ :
1) ลูกไก่.pdf