ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0”
ปิดแล้ว : 27 เมษายน 2560 - 10 กรกฎาคม 2560
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0” ในวันที่ 13 กรกฎาคม2560 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ได้ทางเว็บไซต์ https://conference2017.reru.ac.th  e-mail: conference.reru@gmail.com

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย โทร 043-556231  โทรสาร043-556231

แฟ้มแนบ :
1) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ.pdf