ข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมและส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560
ปิดแล้ว : 18 เมษายน 2560 - 12 พฤษภาคม 2560
หน่วยงาน : ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมและส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560

 เรียน คณะทุกคณะ/หน่วยงาน/ผู้ที่สนใจ

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัยได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ“ นักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งสู่มหาวิทยาลัยไทย4.0 (Young KKU Researchers Towards Thai University 4.0) ” ในวันที่4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.30 . ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนดิ์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกสู่สาธารณะ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและเพื่อเป็นการติดตามการดาเนินโครงการวิจัยรวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัย จากผู้ที่ได้รับทุนตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระยะที่ผ่านมา

เรียนเชิญผู้ที่เคยได้รับทุนตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม และส่งบทความเข้าร่วมนาเสนอในการประชุมวิชาการนักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 โดยเปิดรับสมัครบทความ ตั้งแต่ บัดนี้ – 12 พฤษภาคม 2560ผ่านระบบออนไลน์ :irc.kku.ac.th/2017 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับการสมัครเข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการครั้งนี้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณวราภรณ์ ผิวพรรณงาม โทร.043-203177,42758, 085-024-7188

อีเมล์.warapornp@kku.ac.th
แฟ้มแนบ :
1) 02-let-ปชส.เข้าร่วมนำเสนอผลงาน2017_คณะ.pdf
2) Att.01_โครงการประชุมวิชาการนักวิจัยใหม่_มข._2560_(1_วัน)_.doc
3) Att.02_กำหนดการ_4-ก.ค.2560_Up.11042017.docx
4) Att.03_new2_poster_ประชุมวิชาการนักวิจัยใหม่_(1).jpg