โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560
ปิดแล้ว : 11 เมษายน 2560 - 28 เมษายน 2560
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Talent Mobilityประจำปีงบประมาณ 2560

            ด้วยหน่วยการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการTalent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560ในสาขาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Foodfor the Future)โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศิโรจน์ ผลพันธิน

          ด่วน จำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านทั้งนี้จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมตั้งแต่บัดนี้ โดยหมดเขตวันที่ 28 เมษายน2560

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณพรทพิย์ รดด้วยหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต website http://www.rau.dusit.ac.thโทรศัพท์ 02-244-5283

แฟ้มแนบ :
1) talent_mobility.pdf
2) talent_mobility_poster.pdf