ประชาสัมพันธ์ เรื่องอัตราให้บริการด้านวิชาการของโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมฯ
ปิดแล้ว : 22 มีนาคม 2560 - 30 เมษายน 2560
หน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

2558


      ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2560 ณอาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

       ศูนย์ฯ ได้ส่งเอกสาร เรื่องอัตราให้บริการด้านวิชาการของโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ.2558 แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่นักวิจัยที่สนใจจะใช้ประโยชน์ จากอาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์

          ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากไฟล์แนบ

แฟ้มแนบ :
1) อัตราการให้บริการ_MuBio.pdf