ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
ปิดแล้ว : 22 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560
หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดจัดกิจกรรมในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2560เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี ในหัวข้อ “จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม”และมอบหมายให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการจัดงานซึ่งมีนิทรรศการและกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของไทยผลงานความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ  การสัมมนาวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งคาดว่าจะมีเยาวชนและประชาชนเข้าชมงานประมาณ 1 ล้านคน

                กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญทานเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ  ทั้งนี้โปรดแจ้งผลการพิจารณาการเข้าร่วมงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ที่ โทรสาร 02-5779990ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์

โทร.  02-577-9999 โทรสาร 02-577-9990 

แฟ้มแนบ :
1) scan_0001.pdf