ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2560”
ปิดแล้ว : 13 มีนาคม 2560 - 28 เมษายน 2560
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2560”

                ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)ได้จัดให้มี “รางวัลนักวิจัยดี

 

เด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว.: IADAward) ประจำปี 2560” ขึ้นเพื่อมอบให้แก่นักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณดารดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สัตว์ในงานวิจัยให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์ฯและหลักการ 3Rs และเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์ฯอย่างเคร่งครัด มีผลงานจากการใช้สัตว์ฯ ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลฯจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จาก สพสว.วช

                ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้นักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในหน่วยงาน/สถาบัน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(รางวัล สพสว.: IAD Award) ประจำปี 2560โดยจัดทำเอกสารตามรายการในแบบฟอร์ม สพสว.IAD 2 รวม 10 รายการๆ ละ 12 ชุด และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักรกทม. 10900 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 ทั้งนี้สามารถ download เอกสารการสมัครได้ที่Website: www.labanimals.net”

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

โทร.02-561-2445 ต่อ 624, 02-579-0388 โทรสาร 02-579-0388

e-mail: admin@labanimals.net

แฟ้มแนบ :
1) scan_0001.pdf