ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปิดแล้ว : 1 มีนาคม 2560 - 20 มีนาคม 2560
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

                ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัยพ.ศ.2535 มีระบบการบริหารงานที่แตกต่างจากระบบราชการเพื่อความคล่องตัวภายใต้นโยบายของคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมีหน้าที่สนับสนุนการวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัย และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน

                เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยคนปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สกว.จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทุนสนับสนุนการวิจัยในวาระต่อไปและขอเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยมีรายละเอียดการรับสมัครไว้ยังเอกสารแนบท้าย

 

ติดต่อสอบถาม: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โทรศัพท์ 02-2788200 ต่อ 8297,8343 โทรสาร02-2788279 e-mail:weerasak@trf.or.th

แฟ้มแนบ :
1) ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการ.pdf