เสนอชื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติฯ
ปิดแล้ว : 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 เมษายน 2560
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เรื่อง        การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561

                ด้วยสำนักงานคณะกรรมกาวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยลายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทยรวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะของการสรางองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและวงวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติวช.จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นประจำทุกปี

                สำหรับปี  2560 นี้ วช.ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2561โดยจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ในสำเนาประกาศฯทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือเว็บไซต์ inventorday.nrct.go.th และสามารถเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขที่ 196ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-5612445 ต่อ 507 –509,02-5792288 โทรสาร 02-5792288,02-5790455 ในวันและเวลา

ราชการ e-mail:researcher.nrct@gmail.com

แฟ้มแนบ :
1) 002.pdf