ปชส. "โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์"
ปิดแล้ว : 1 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

โครงการวิจัยและพัฒนาภารัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์เป็นการทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม โดยกลไกความร่วมมือ/ร่วมทุน 3 ฝ่าย ระหว่าง สกอ.สถาบันอุดมศึกษา และภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นประเด็นโจทย์วิจัยที่เกิดจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำองค์ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษามาวิจัยและพัฒนาร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งทุนและวัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงในการแข่งขัน
แฟ้มแนบ :
1) โครงการวิจัยและพัฒนารภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์.pdf