ปชส. "โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ฐานราก"
ปิดแล้ว : 1 มกราคม 2560 - 30 มกราคม 2560
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

ด้วยทาง สกอ. ได้ดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ถึงปัจจุบัน เพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งรัฐและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิภาคท้องถิ่นมาถ่ายทอดทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน ทั้งนี้ชุมชนเป็นผู้กำหนดประเด็นปัญหาโจทย์วิจัย

แฟ้มแนบ :
1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ฐานราก.pdf