ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 60
ปิดแล้ว : 16 มกราคม 2560 - 30 มกราคม 2560
หน่วยงาน : กองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 เรียน  คณาจารย์   

      ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับประกาศให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และเพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย ฉะนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับสมัครข้อเสนอโครงการฯ โดยกำหนดรับข้อเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  16 – 30 มกราคม 2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 53/2560 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560  ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่แนบมาพร้อมนี้

       ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=Phd_Research หรือหากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ คุณประพันธ์ พันตาเอก โทรภายใน 44829 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 043-203177 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-5452277 หรืออีเมล์ phantaek@gmail.compraphanph@kku.ac.th  

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ในสังกัดหน่วยงานของท่านได้รับทราบรายละเอียดข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

แฟ้มแนบ :
1) 11012017112522.pdf
2) ใบสมัคร_ทุนสนับสนุน_คปก_60.docx